คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพิจารณารับประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้ารายใหม่รายกลุ่มและต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้ารายเดิมรายกลุ่มได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ขององค์กร สามารถดำเนินการออกสัญญากรมธรรม์และสลักหลังแก้ไขสัญญาประกันภัยรถยนต์ประเภทที่มีผลกระทบกับความเสี่ยงภัยได้ถูกต้อง รวมถึงการระบุผู้มีสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การคำนวณคืนเบี้ยประกันภัยและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง และมีความสามารถในจัดการเรื่องการประกันภัยต่อ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาความรู้ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์จากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
     o กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัยชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-ZXOD-018B พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ลูกค้ารายใหม่รายกลุ่ม
ASR-EKHR-021B พิจารณาอนุมัติสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ASR-FABK-023B ประเมินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ลูกค้ารายกลุ่ม
ASR-ZHUD-025B แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีผลกระทบกับความเสี่ยงภัย
ASR-OMRR-027B พิจารณาอนุมัติการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ASR-LTKT-029B จัดการเรื่องการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ