คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่สามารถกำหนดและถ่ายทอดนโยบายการรับประกันภัยไปยังผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลผู้ปฏิบัติงาน และวิเคราะห์คาดการณ์ผลความสำเร็จของข้อเสนอใหม่ ตามข้อกำหนดตัวชี้วัดผลความสำเร็จของข้อเสนอที่ได้มีการกำหนดไว้ สามารถรวบรวมข้อมูล อัตราผลประกอบการของการรับประกันภัย วิเคราะห์อัตราความเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบและกำหนดมาตรการในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการรับประกันภัย และนำเสนอเพื่อปรับนโยบายการรับประกันภัยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ต่อผู้บริหาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น โดย
          -  มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
          -  มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาความรู้ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง
     o กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัย ระดับ 4 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ หลังสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัย ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-RAUR-019B บริหารจัดการ การรับประกันภัยรถยนต์
ASR-BCEH-028B วิเคราะห์ผลการรับประกันภัยรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ