คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นต้น ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติงานจำแนกและจัดทำเอกสารภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 ดังนี้

1.1)  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระบบทวิภาคี 1 ภาคเรียน

1.2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

1.3)  ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2) เกณฑ์การประเมิน

ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี (3313)

ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-RKXG-068B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน
ASR-UZXS-070B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
ASR-AXWR-072B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย
ASR-GNRE-073B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ASR-JXIO-074B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ASR-BEBU-084B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ASR-QTQA-086B ปฏิบัติงานจำแนกและจัดทำเอกสารภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0321-A : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
CB-0180-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0204-A : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
CB-0317-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
CB-0350-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0424-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0141-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0266-A : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
CB-0413-A : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
CB-0121-A : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
CB-0149-A : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
CB-0342-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
CB-0135-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
CB-0139-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
CB-0152-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
CB-0329-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
CB-0333-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
CB-0191-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ