คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นกลาง สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบทดลองได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทางด้านเครดิตของลูกหนี้ และหนี้สูญ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าและประมาณการหนี้สิน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนการผลิตและการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ปฏิบัติงานคำนวณและกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบทดลอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 ดังนี้

1.1) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3

1.2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระบบทวิภาคี 1 ภาคเรียน

1.4) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ปี

2) เกณฑ์การประเมิน

ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี (3313)

ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-IIKL-069B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้านเครดิตของลูกหนี้ และ หนี้สูญ
ASR-IFDU-071B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าและประมาณการหนี้สิน
ASR-EKUW-075B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ASR-ASQO-082B ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนการผลิตและการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
ASR-DKNU-085B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ASR-ETSQ-087B ปฏิบัติงานคำนวณและกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ASR-OKPO-089B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบทดลอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0321-A : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
CB-0180-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0204-A : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
CB-0424-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0141-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0266-A : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
CB-0413-A : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
CB-0121-A : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
CB-0149-A : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
CB-0135-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
CB-0139-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
CB-0152-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
CB-0329-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
CB-0191-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ