คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นสูง สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุน  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการได้มา การซ่อมแซม เปลี่ยนแทน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ การด้อยค่า การตีราคาใหม่ การเลิกใช้และจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการได้มา การแลกเปลี่ยน และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ การด้อยค่า การเลิกใช้และจำหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วงและระบบต้นทุนมาตรฐาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีสำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 ดังนี้

1.1)  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4

1.2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ปี

1.3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.4) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี และ

- ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

2) เกณฑ์การประเมิน

ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี (3313)

ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-TNJQ-076B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้
ASR-QKGI-077B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุน
ASR-PUAU-078B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการได้มา การซ่อมแซม เปลี่ยนแทน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ASR-NHSY-079B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ การด้อยค่า การตีราคาใหม่ การเลิกใช้และจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ASR-YXMF-080B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการได้มา การแลกเปลี่ยน และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ASR-PGZF-081B ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ การด้อยค่า การเลิกใช้และจำหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ASR-ZTMR-083B ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วงและระบบต้นทุนมาตรฐาน
ASR-EFSE-088B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีสำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ASR-FDIG-090B ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0180-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0424-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0141-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0149-A : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
CB-0152-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
CB-0191-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ