คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่ประเมินมูลค่าความเสียหาย เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทนเพื่อการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้เสียหาย หรือทายาทผู้เสียหายในอุบัติเหตุนั้นๆ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อกฎหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     o จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-IDCV-034B ประเมินมูลค่าความเสียหาย
ASR-OEHV-035B เจรจาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ