คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบหรือประกาศของสำนักงาน คปภ. และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้มีกระบวนจัดการค่าสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดย
          - มีประสบการณ์การทำงานด้านพิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
          - มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
     o จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัยระดับ 4 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการพิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-IBZC-038B กำกับดูแลการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ASR-VFQQ-039B พัฒนาระบบการจัดการสินไหมทดแทน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ