คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่เจรจาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเงินเอาประกันภัย กรณีอุบัติเหตุรายใหญ่ให้คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงานด้านจัดการสินไหมทดแทนยานยนต์ เช่นการรับแจ้งอุบัติเหตุ การตรวจสอบความเสียหาย การจัดซ่อมรถประกัน การจัดซ่อมหรือชดใช้ให้ผู้เสียหาย การนัดหมาย การออกหลักฐาน การออกเอกสารนัดจ่าย การติดต่อประสานงาน การติดตามงานในขั้นตอนต่าง ๆ  และการจัดทำรายงาน  พิจารณารายงานเอกสารเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่มีข้อพิรุธในการใช้สิทธิของกรมธรรม์ประกันภัยโดยมิชอบ การรวบรวมรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย วีดิโอที่เกิดเหตุ พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง บันทึกถ้อยคำไว้เป็นเอกสารประกอบรายงาน เคลม สืบค้นติดตาม สถานภาพของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพ รายได้ หนี้สิน ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
     o จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัยชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการพิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-WCPR-036B เจรจาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่
ASR-JGGM-037B ตรวจสอบประเด็นข้อบ่งชี้ ที่อาจมีการใช้สิทธิ์โดยมิชอบ
ASR-KREC-040B จัดการสินไหมทดแทนกรณีที่มีความซับซ้อน
ASR-DEHQ-041B ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมยานยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ