คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่สามารถกำหนดประเด็นและข้อบ่งชี้ที่อาจมีการฉ้อฉลประกันภัย และสามารถตรวจสอบอุบัติเหตุเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงสำหรับประกอบการพิจารณาความรับผิดชอบหรือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อรถยนต์คันที่รับประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้อง   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย
          - มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
          - สอบผ่านผู้สำรวจภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัย ระดับ 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการสำรวจอุบัติเหตุ หลังสอบผ่านผู้สำรวจภัยยานยนต์ สาขาประกันวินาศภัย ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย (3315)

ผู้สำรวจภัยยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-JQSU-033B ตั้งประเด็นการฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์ที่มีความซับซ้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ