คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อเท็จจริงในการเกิดเหตุและความเสียหายที่สอดคล้องกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผู้มีสิทธิ์เรียกร้องตามสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัย สามารถพิจารณาความรับผิดทั้งต่อทางอาญาและทางแพ่ง และสามารถควบคุมหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะตรวจสอบเหตุไม่ให้ลุกลามเพิ่มจากปัจจุบัน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันวินาศภัย อาชีพผู้สำรวจภัยยานยนต์ ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย
          - มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบอุบัติเหตุ จากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย (3315)

ผู้สำรวจภัยยานยนต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-OPLA-031B ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ASR-MFNI-032B ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในการเกิดเหตุและความเสียหายจากอุบัติเหตุของรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ