คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่สามารถพิจารณาสินไหมทดแทนประกันชีวิตที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถตรวจสอบหรือหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถพิจารณาสินไหมทดแทนตามสัญญาโรคร้ายแรง และกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยหรือการพิจารณารับประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     o กรณีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น โดย 
          - มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยหรือการพิจารณารับประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
          - สอบผ่านผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทน หลังสอบผ่านผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย (3315)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-VNUJ-013B พิจารณาสินไหมทดแทนที่มีความซับซ้อน
ASR-AJKU-014B พิจารณาสินไหมทดแทนตามสัญญาโรคร้ายแรงและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ