คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่สามารถพิจารณาสินไหมทดแทนกรณีพบว่ามีข้อบ่งชี้การฉ้อฉลประกันภัย การเรียกร้องผลประโยชน์การประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ รวมถึงการเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพื่อการเรียกร้องค่าชดเชยต่าง ๆ สามารถพิจารณาสินไหมทดแทนที่มีแนวโน้มการฉ้อฉลประกันภัย ที่พบข้อมูลหรือเหตุแห่งการเรียกร้องประเภทเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และอาจเกิดรูปแบบใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมาก 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดย 
          - มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในตำแหน่งหัวหน้างานสินไหมทดแทนประกันภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (หัวหน้างานในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีผู้พิจารณาสินไหมอยู่ในความดูแลของหัวหน้างาน โดยไม่ยึดกับชื่อเรียกของแต่ละองค์กร) หรือ
          - สอบผ่านผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 4 และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทน หลังสอบผ่านผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย (3315)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-COZP-015B ดำเนินการกรณีพบข้อบ่งชี้การฉ้อฉลประกันภัย
ASR-FMOU-016B ดำเนินการกรณีพบแนวโน้มการฉ้อฉลประกันภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ