คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านธุรการสินไหมทดแทน แจ้งผลการพิจารณาสินไหมทดแทน และติดตามการรับเงินสินไหมทดแทน สามารถเตรียมข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิจารณาสินไหมทดแทน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
     o กรณีจบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดย
           -มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
           -สอบผ่านใบอนุญาตตัวแทนต่อ ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป หรือ 
           -ผ่านการอบรมจากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-HDTT-009B สนับสนุนงานธุรการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ASR-OCLN-010B สนับสนุนงานพิจารณาสินไหมทดแทน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ