คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านธุรการสินไหมทดแทน แจ้งผลการพิจารณาสินไหมทดแทน และติดตามการรับเงินสินไหมทดแทน สามารถเตรียมข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิจารณาสินไหมทดแทน สามารถพิจารณาการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการเรียกร้องการชดใช้เงินกรณีเสียชีวิต อย่างครบถ้วนและตรงกับรายการผลประโยชน์ สามารถให้เหตุผลเมื่อการเรียกร้องไม่เข้าข่ายโดยอ้างอิงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ในฝ่ายสินไหมทดแทน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     o กรณีจบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านอาชีพผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย สาขาประกันชีวิต ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงานด้านสินไหมทดแทนประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     o สอบผ่านคุณวุฒิต่อไปนี้
          - LOMA 280 Principles of Insurance หรือ LOMA 281 Meeting Customer Needs with Insurance and Annuities หรือเทียบเท่า และ
          - LOMA 290 Insurance Company Operations หรือ LOMA 291 Improving the Bottom Line : Insurance Company Operations หรือเทียบเท่า
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย (3315)

ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-HDTT-009B สนับสนุนงานธุรการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ASR-OCLN-010B สนับสนุนงานพิจารณาสินไหมทดแทน
ASR-XBMW-011B พิจารณาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล
ASR-DAFH-012B พิจารณาสินไหมทดแทนมรณกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ