คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่สามารถพิจารณารับประกันภัยให้ตรงตามความเสี่ยงของผู้ขอเอาประกันภัย โดยนำหลักการและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย และประเมินความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัยให้สอดคล้องกับการพิจารณารับประกันภัยได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
          - สาขาที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
          - สาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
     o กรณีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น โดย 
          -มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
          -ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยจากหน่วยงานในวิชาชีพประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
     o สอบผ่านคุณวุฒิต่อไปนี้
          -LOMA 280 Principles of Insurance หรือ LOMA 281 Meeting Customer Needs with Insurance and Annuities หรือเทียบเท่า และ
          -LOMA 290 Insurance Company Operations หรือ LOMA 291 Improving the  Bottom Line : Insurance Company Operations หรือเทียบเท่า


 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-YOQN-002B ดำเนินการตามหลักการและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
ASR-JLSU-003B จัดการเอกสารการขอเอาประกันภัย
ASR-ZPXE-004B พิจารณารับประกันภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ