คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่สามารถดำเนินงานการรับประกันภัยที่ต้องส่งขออนุมัติการรับประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัยต่อ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัยต่อ สามารถเจรจาต่อรองการกำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการรับประกันภัยของแต่ละบริษัท และดำเนินงานการรับประกันภัยที่ต้องส่งขออนุมัติการรับประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัยต่อ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัยต่อ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ไม่น้อยกว่า 4 ปี
     o กรณีสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 4 และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิตในชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     o กรณีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ไม่น้อยกว่า 7 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-SBPJ-007B ดำเนินการขออนุมัติรับประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
ASR-YHHR-008B เจรจาต่อรองเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ