คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของผู้ขอเอาประกัน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงิน ในการพิจารณาความจำเป็นในการทำประกันชีวิต และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การรับประกันภัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกรมธรรม์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพประกันภัย สาขาประกันชีวิต อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     o จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     o กรณีสอบผ่านผู้พิจารณารับประกันภัย สาขาประกันชีวิตชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิตในชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     o กรณีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และมีประสบการณ์การทำงานด้านประกันชีวิต เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ตัวแทนขายประกันภัย (3321)

ผู้พิจารณารับประกันภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-AIHN-005B พิจารณาความเสี่ยงผู้ขอเอาประกันภัยกรณีมีข้อมูลสุขภาพ (medical risks)
ASR-LMYL-006B พิจารณาความเสี่ยงด้านการเงิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ