คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาดบริการจัดการ เตรียมการนำเสนอแผนการบริการ คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเมินลักษณะสินค้าและการบรรทุกสินค้าทั่วไป สินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าอันตรายและ สินค้าพิเศษ วางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้อง มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน

2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FFD-4-002ZA จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-003ZA เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-007ZA จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-008ZA จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต
LOG-FFD-4-009ZA จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-010ZA จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-4-011ZA จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FFD-4-012ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป
LOG-FFD-4-016ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
LOG-FFD-4-017ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ
LOG-FFD-4-015ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
LOG-FFD-4-024ZA บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0225-A : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ