หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04211 กำหนดลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. ลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพมีการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลลูกค้าและสำรวจลูกค้ารายใหม่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 04211.01 1837
04211 กำหนดลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับการสื่อสารข้อมูลบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 04211.02 1838
04211 กำหนดลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. การบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการนำเสนอลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 04211.03 1839
04212 กำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. ความต้องการใช้บริการของลูกค้ามีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความสามารถในการให้บริการขององค์กรอย่างถูกต้อง 04212.01 1840
04212 กำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. แผนบริการรับจัดการขนส่งสินค้าสื่อนำเสนอ และเอกสารประกอบการนำเสนอจัดทำอย่างละเอียดครบถ้วนตรงตามความต้องการของลูกค้า 04212.02 1841
04212 กำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. แผนการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอลูกค้า 04212.03 1842

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

        0.1 1. ลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพมีการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลลูกค้าและสำรวจลูกค้ารายใหม่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.2 2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับการสื่อสารข้อมูลบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.3 3. การบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการนำเสนอลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.กำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

        0.4 1. ความต้องการใช้บริการของลูกค้ามีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความสามารถในการให้บริการขององค์กรอย่างถูกต้อง

        0.5 2. แผนบริการรับจัดการขนส่งสินค้าสื่อนำเสนอ และเอกสารประกอบการนำเสนอจัดทำอย่างละเอียดครบถ้วนตรงตามความต้องการของลูกค้า

        0.6 3. แผนการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอลูกค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ