หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04421 จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาต 1.แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการจัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาต 04421.01 1942
04421 จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาต 2.รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 04421.02 1943
04421 จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาต 3.รายชื่อตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบริการตัวแทนออกของรับอนุญาต 04421.03 1944
04421 จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาต 4.ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตแต่ละราย มีการวิเคราะห์จากประวัติคุณภาพบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 04421.04 1945
04422 คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต 1. การคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างถูกต้องครบถ้วน 04422.01 1946
04422 คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต 2. ตัวแทนออกของรับอนุญาตแต่ละรายมีการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 04422.02 1947
04422 คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต 3. ตัวแทนออกของรับอนุญาตที่มีศักยภาพมีการจัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04422.03 1948
04422 คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต 4. ตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการคัดเลือกจากคะแนนการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพการบริการสูงสุด 04422.04 1949
04423 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 1.เอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ามีการส่งมอบให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน 04423.01 1950
04423 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 2.การบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04423.02 1951
04423 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 3. รายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ 04423.03 1952
04423 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 1.รายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาต มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04423.04 1953
04423 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04423.05 1954
04423 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04423.06 1955
04423-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 1. รายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาต มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04423-3.01 17204
04423-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04423-3.02 17205
04423-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการ และประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตมีการจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04423-3.03 17206

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ