หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-010ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04441 จัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1. แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 04441.01 1970
04441 จัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2.รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 04441.02 1971
04441 จัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3.รายชื่อผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกใช้บริการบรรจุสินค้า 04441.03 1972
04441 จัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 4.ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการวิเคราะห์ประวัติคุณภาพบริการและประสิทธิภาพอย่างถูกต้องครบถ้วน 04441.04 1973
04442 คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1. การคัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างถูกต้องครบถ้วน 04442.01 1974
04442 คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2. ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 04442.02 1975
04442 คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพมีการจัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04442.03 1976
04442 คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 4. ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการคัดเลือกจากคะแนนการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพการบริการสูงสุด 04442.04 1977
04443 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1.เอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ามีการส่งมอบให้ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน 04443.01 1978
04443 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2.การบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04443.02 1979
04443 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. รายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ 04443.03 1980
04443 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1.รายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04443.04 1981
04443 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04443.05 1982
04443 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำจัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04443.06 1983
04443-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1. รายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04443-3.01 17210
04443-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04443-3.02 17211
04443-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04443-3.03 17212

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ