หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04411 จัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้า 04411.01 1928
04411 จัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2.รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 04411.02 1929
04411 จัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3.รายชื่อผู้รับจัดการขนส่งมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 04411.03 1930
04411 จัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4.ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการวิเคราะห์ประวัติคุณภาพบริการและประสิทธิภาพอย่างถูกต้องครบถ้วน 04411.04 1931
04412 คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. การคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างถูกต้องครบถ้วน 04412.01 1932
04412 คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 04412.02 1933
04412 คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีศักยภาพมีการจัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04412.03 1934
04412 คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4. ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการคัดเลือกจากคะแนนการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพการบริการสูงสุด 04412.04 1935
04413 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.เอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ามีการส่งมอบให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน 04413.01 1936
04413 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2.การบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04413.02 1937
04413 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ 04413.03 1938
04413 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04413.04 1939
04413 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04413.05 1940
04413 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำจัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04413.06 1941
04413-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04413-3.01 17201
04413-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04413-3.02 17202
04413-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04413-3.03 17203

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ