หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-009ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04431 จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1. แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 04431.01 1956
04431 จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2.รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 04431.02 1957
04431 จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3.รายชื่อผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 04431.03 1958
04431 จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 4.ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการวิเคราะห์ประวัติคุณภาพบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 04431.04 1959
04432 คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1. การคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างถูกต้องครบถ้วน 04432.01 1960
04432 คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2. ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 04432.02 1961
04432 คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพมีการจัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04432.03 1962
04432 คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 4. ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศมีการคัดเลือกจากคะแนนการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพการบริการสูงสุด 04432.04 1963
04433 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1.เอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ามีการส่งมอบให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน 04433.01 1964
04433 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2.การบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04433.02 1965
04433 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. รายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ 04433.03 1966
04433 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1.รายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04433.04 1967
04433 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ มีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04433.05 1968
04433 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำจัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04433.06 1969
04433-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 1. รายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04433-3.01 17207
04433-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ มีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04433-3.02 17208
04433-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายมีการจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04433-3.03 17209

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ