หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04661 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. พนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้ามีการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า 04661.01 2181
04661 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. เป้าหมายการทำงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กร 04661.02 2182
04661 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายมีการวิเคราะห์ร่วมกันของสมาชิกในทีมงานเพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 04661.03 2183
04661 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4. การทำงานของทีมงานมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 04661.04 2184
04662 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1. แผนการบริการมีการมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04662.01 2185
04662 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04662.02 2186
04662 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3. ความก้าวหน้าของงานมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04662.03 2187
04662 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 04662.04 2188
04663 รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการบันทึกและจัดเก็บตามข้อกำหนดขององค์กร 04663.01 2189
04663 รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. การปฏิบัติงานของพนักงานมีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04663.02 2190
04663 รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานมีการจัดทำเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 04663.03 2191
04664 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน 04664.01 2192
04664 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. พนักงานได้รับการสอนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 04664.02 2193

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

        0.1 1. พนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้ามีการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

        0.2 2. เป้าหมายการทำงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กร

        0.3 3. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายมีการวิเคราะห์ร่วมกันของสมาชิกในทีมงานเพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.4 4. การทำงานของทีมงานมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

    1.จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

        0.5 1. แผนการบริการมีการมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        0.6 2. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        0.7 3. ความก้าวหน้าของงานมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.8 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    1.รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

        0.9 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการบันทึกและจัดเก็บตามข้อกำหนดขององค์กร

        0.10 2. การปฏิบัติงานของพนักงานมีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.11 3. รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานมีการจัดทำเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

        0.12 1. รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน

        0.13 2. พนักงานได้รับการสอนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ