หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04541 ประเมินลักษณะสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการวิเคราะห์ลักษณะและรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารยืนยันการขอรับบริการ 04541.01 2094
04541 ประเมินลักษณะสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์วิธีการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ เลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 04541.02 2095
04541 ประเมินลักษณะสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. สินค้ามีการจัดเก็บเคลื่อนย้าย กระจาย และบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 04541.03 2096
04541 ประเมินลักษณะสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 4. แผนการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04541.04 2097
04542 จัดการคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษรับมอบจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 04542.01 2098
04542 จัดการคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. สินค้าได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่ง 04542.02 2099
04542 จัดการคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. สินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 04542.03 2100
04542 จัดการคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 4. พื้นที่จัดเก็บสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า 04542.04 2101
04542 จัดการคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 5. สินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่หรือชั้นวางสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย 04542.05 2102
04542 จัดการคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 6. รายงานการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04542.06 2103
04543 เตรียมการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. ข้อกำหนดหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษได้ยืนยันและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน 04543.01 2104
04543 เตรียมการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการวางแผนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ และกระบวนการจัดการสินค้า 04543.02 2105
04543 เตรียมการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. เส้นทางและรูปแบบการขนส่งกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า 04543.03 2106
04543 เตรียมการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 4. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการจัดเก็บบรรจุ เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คอนเทนเนอร์ และวิธีการบรรทุกอย่างถูกต้อง 04543.04 2107
04543 เตรียมการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 5. ป้ายสลากสัญลักษณ์ เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุประเภทสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการติดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 04543.05 2108
04544 ประมาณการการบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษที่จะจัดส่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่ง 04544.01 2109
04544 ประมาณการการบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. ขนาด ปริมาณน้ำหนัก มูลค่าสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประมาณการบรรทุกสินค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วน 04544.02 2110
04544 ประมาณการการบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเภทพาหนะขนส่งมีการประเมินอย่างถูกต้องก่อนการบรรทุก 04544.03 2111
04544 ประมาณการการบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 4. พื้นที่ใช้ในการบรรทุกสินค้ามีการประมาณการอย่างถูกต้อง 04544.04 2112
04544 ประมาณการการบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 5. รายงานประมาณการบรรทุกสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04544.05 2113
04545 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษบรรจุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 04545.01 2114
04545 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. วิธีการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า 04545.02 2115
04545 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการบรรทุกโดยใช้เครื่องมือช่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 04545.03 2116
04545 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 4. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการบรรทุกอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้ 04545.04 2117
04545 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 5. สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษมีการจัดวางบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง 04545.05 2118
04545 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 6. สินค้าจัดส่งไปยังท่าเรือสนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา 04545.06 2119
04546 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. เอกสารใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของศุลกากร 04546.01 2120
04546 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. เอกสารบัญชีราคาสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษแบบธุรกิจต่างประเทศ ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่น ๆ มีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน 04546.02 2121
04546 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. เอกสารประกอบการขนส่งจากผู้รับขนส่งสินค้าเอกสารขออนุญาตมีการรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 04546.03 2122
04546 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 4. เอกสารการส่งออกนำเข้าที่จำเป็นต่อการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04546.04 2123
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 1. ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 04547.01 2124
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 2. เอกสารการส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน 04547.02 2125
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 3. การขนส่ง สถานะของสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04547.03 2126
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 4. เครือข่ายหรือตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้า ณจุดหมายปลายทางมีการประสานงานเพื่อส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 04547.04 2127
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 5. สินค้ามีการส่งมอบตรงตามเวลา จุดหมาย สินค้ามีสภาพสมบูรณ์และต้นทุนที่เหมาะสม 04547.05 2128
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 6. การส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าปลายทางมีการแจ้งลูกค้าทราบทันทีตามขั้นตอนการบริการลูกค้า 04547.06 2129
04547 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 7. รายงานการส่งมอบสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04547.07 2130
04548 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 1. เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04548.01 2131
04548 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 2. ข้อมูลมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ 04548.02 2132
04548 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ 3. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04548.03 2133

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ