คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนออกของ รับอนุญาต ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้า ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน และทางราง ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป สินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการและประสานงานเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า และการส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

3. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

……………N/A………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FFD-2-007ZA จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-008ZA จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต
LOG-FFD-2-009ZA จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-010ZA จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-2-011ZA จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FFD-2-012ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป
LOG-FFD-2-013ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
LOG-FFD-2-014ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0225-A : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ