คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรม กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ นวัตกรรมการทำงาน และการพัฒนาบุคลกากรอย่างต่อเนื่อง

3. สามารถสังเคราะห์ ประเมิน แก้ไขปัญหาวิกฤตขององค์กรได้

4. คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

5. สามารถคิดค้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FFD-7-001ZA วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ