คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม จัดทำแผนการให้บริการ และการจัดการข้อมูลโลจิสติกส์ เพื่อใช้การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

2. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

4. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FFD-5-001ZA วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-5-002ZA จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-5-016ZA จัดการข้อมูลอุตสาหกรรมการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการให้บริการ
LOG-FFD-5-017ZA จัดการข้อมูลด้าน โลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-5-015ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ