คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการนำเสนอแผน จัดเตรียมการให้บริการ วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ ทางถนน ทางราง และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้า ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ จัดการเอกสารขออนุญาต ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ

2. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น3

3 ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FFD-3-004ZA ดำเนินการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-005ZA จัดเตรียมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-006ZA วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FFD-3-007ZA จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-008ZA จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาต
LOG-FFD-3-009ZA จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-010ZA จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-011ZA จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-FFD-3-018ZA จัดการเอกสารและขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการบริการ
LOG-FFD-3-007ZA วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FFD-3-008ZA วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FFD-3-014ZA จัดการเอกสารและดำเนินพิธีการในการส่งออกและนำเข้าสินค้า
LOG-FFD-3-016ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
LOG-FFD-3-015ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป
LOG-FFD-3-017ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ
LOG-FFD-3-022ZA จัดการด้านเทคโนโลยีในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FFD-3-018ZA จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
LOG-FFD-3-023ZA ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0225-A : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ