หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-7-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


 อาชีพผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการสำรวจและจัดเก็บอย่างมีคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 04111.01 1804
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2.ข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศไทยและต่างประเทศมีการสำรวจและจัดเก็บอย่างมีคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 04111.02 1805
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานสรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าได้จัดทำเพื่อใช้วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111.03 1806
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. รายงานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนำเสนอให้ผู้บริหารระดับกลางใช้ประกอบการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111.04 1807
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. รายงานข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศไทยและต่างประเทศนำมาใช้วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111.05 1808
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. โอกาสและอุปสรรคการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ทำการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 04111.06 1809
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4. อุปสงค์อุปทานทิศทางและแนวโน้มบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ทำการวิเคราะห์จากข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง 04111.07 1810
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5. รูปแบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่งมีการวิเคราะห์ร่วมกับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 04111.08 1811
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 6. รูปแบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดตรงตามเป้าหมายการบริการ 04111.09 1812
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคอุปสงค์ อุปทานทิศทางและแนวโน้มในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้านำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111.10 1813
04111 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. การวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่ง นำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111.11 1814
04111-6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. รายงานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนำเสนอให้ผู้บริหารระดับกลางใช้ประกอบการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111-6.01 17390
04111-6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. รายงานข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ นำมาใช้วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111-6.02 17391
04111-6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. โอกาสและอุปสรรคการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ทำการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 04111-6.03 17392
04111-6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4. อุปสงค์ อุปทาน ทิศทางและแนวโน้มบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ทำการวิเคราะห์จากข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง 04111-6.04 17393
04111-6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5. รูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่งมีการวิเคราะห์ร่วมกับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 04111-6.05 17394
04111-6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 6. รูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดตรงตามเป้าหมายการบริการ 04111-6.06 17395
04111-7 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค อุปสงค์ อุปทาน ทิศทางและแนวโน้มในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้านำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111-7.01 17396
04111-7 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. การวิเคราะห์รูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่ง นำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04111-7.02 17397
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.ข้อมูลอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 04112.01 1815
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. ข้อมูลผู้ประกอบการรายสำคัญในประเทศไทยและต่างประเทศที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 04112.02 1816
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานสรุปข้อมูลอุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าและข้อมูลผู้ประกอบการรายสำคัญในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้จัดทำเพื่อใช้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนการบริการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04112.03 1817
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.รายงานข้อมูลอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนำมาวิเคราะห์ประกอบการกำหนดทิศทางการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 04112.04 1818
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. ศักยภาพการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์และประเมินอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04112.05 1819
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการจัดทำเพื่อใช้กำหนดทิศทางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 04112.06 1820
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนศักยภาพการให้บริการนำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04112.07 1821
04112 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. การวิเคราะห์ทิศทางการให้บริการนำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04112.08 1822
04112-6 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. รายงานข้อมูลอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นำมาวิเคราะห์ประกอบการกำหนดทิศทางการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 04112-6.01 17398
04112-6 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. ศักยภาพการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์และประเมินอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04112-6.02 17399
04112-6 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีการจัดทำเพื่อใช้กำหนดทิศทางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 04112-6.03 17400
04112-7 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพการให้บริการนำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04112-7.01 17401
04112-7 กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. การวิเคราะห์ทิศทางการให้บริการนำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04112-7.02 17402
04113 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ และการแก้ไขความเสียเปรียบทางการแข่งขันขององค์กรได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 04113.01 1823
04113 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2.ทิศทาง เป้าหมายและตำแหน่งการแข่งขันมีการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพตามความสามารถในการให้บริการขององค์กร 04113.02 1824
04113 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3.แผนกลยุทธ์การแข่งขัน ทิศทาง เป้าหมาย และตำแหน่งการแข่งขันได้จัดทำอย่างถูกต้อง 04113.03 1825
04113 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. แผนกลยุทธ์การแข่งขันทิศทาง เป้าหมาย และตำแหน่งการแข่งขันนำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04113.04 1826
04113 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. กลยุทธ์การแข่งขันทิศทาง เป้าหมายและตำแหน่งการแข่งขันนำมาใช้กำหนดนโยบายการแข่งขันขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04113.05 1827
04113 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานแผนธุรกิจประจำปีได้จัดทำเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานภายในองค์กรนำไปใช้วางแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 04113.06 1828
04113-7 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. แผนกลยุทธ์การแข่งขัน ทิศทาง เป้าหมาย และตำแหน่งการแข่งขันนำมาใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 04113-7.01 17403
04113-7 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. กลยุทธ์การแข่งขัน ทิศทาง เป้าหมาย และตำแหน่งการแข่งขันนำมาใช้กำหนดนโยบายการแข่งขันขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04113-7.02 17404
04113-7 กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. รายงานแผนธุรกิจประจำปีได้จัดทำเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานภายในองค์กรนำไปใช้วางแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 04113-7.03 17405

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   1.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด   1.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน2. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต   2.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด   2.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศ ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน3. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ   3.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด   3.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน4. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ   4.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด   4.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน5. จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง   5.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด   5.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน  ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(ง) วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใบตราส่ง/ใบกำกับสินค้า Air Waybill ทั้งแบบ Master Air Waybill และ House Air Waybill ใบตราส่งสินค้าทางเรือ Bill of Lading บัญชีราคาสินค้า Invoice บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก แบบธุรกิจต่างประเทศ Foreign Transaction Form ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใบขนสินค้าผ่านแดน ใบขนสินค้าพิเศษ   2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น   3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใบนำส่งสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า ใบรับสินค้า ใบรับคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ใบประทวนสินค้า   4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Invoice & Packing List และ Certification ต่าง ๆ  เป็นต้น   5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น บัญชีราคาสินค้า Invoice บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก แบบธุรกิจต่างประเทศ Foreign Transaction Form ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใบขนสินค้าผ่านแดน ใบขนสินค้าพิเศษ เป็นต้น   6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษาดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา3. สังเกตพฤติกรรมดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา3. สังเกตพฤติกรรมดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา3. สังเกตพฤติกรรมดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 5 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา3. สังเกตพฤติกรรมดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ