หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-016ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1. ลูกค้าที่ต้องการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 04531.01 2050
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า 04531.02 2051
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3. สินค้ามีการจัดเก็บเคลื่อนย้าย กระจาย และบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 04531.03 2052
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 4. รูปแบบการขนส่งต่างๆ มีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า 04531.04 2053
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 5. สินค้าที่จัดส่งบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 04531.05 2054
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 6. จำนวนและปริมาตรสินค้ามีการคำนวณอย่างถูกต้องต่อการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 04531.06 2055
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายมีการคำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วน 04531.07 2056
04531 ประเมินการรวมสินค้าแบบการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 8. สินค้าที่จัดส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์มีการวางแผนการบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ 04531.08 2057
04532 จัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1.สินค้ารับมอบจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 04532.01 2058
04532 จัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2. สินค้าได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ตรงตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่ง 04532.02 2059
04532 จัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3. สินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 04532.03 2060
04532 จัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 4.พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า 04532.04 2061
04532 จัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 5. สินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่หรือชั้นวางอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย 04532.05 2062
04532 จัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 6. รายงานการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04532.06 2063
04533 เตรียมการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1. ข้อกำหนดหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการยืนยันและแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน 04533.01 2064
04533 เตรียมการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2. การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์มีการวางแผนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 04533.02 2065
04533 เตรียมการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3. เส้นทางและรูปแบบการขนส่งกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า 04533.03 2066
04533 เตรียมการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 4. สินค้ามีการจัดเก็บบรรจุ เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คอนเทนเนอร์ และวิธีการบรรทุกอย่างถูกต้อง 04533.04 2067
04533 เตรียมการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 5. ป้ายสลากสัญลักษณ์ เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุถึงประเภทสินค้าติดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 04533.05 2068
04534 ประมาณการการบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1. สินค้าที่จะจัดส่งมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนการจัดส่ง 04534.01 2069
04534 ประมาณการการบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2. ขนาด ปริมาณน้ำหนัก มูลค่าสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประมาณการบรรทุกสินค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วน 04534.02 2070
04534 ประมาณการการบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3. ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของการขนส่งรูปแบบต่างๆ หรือประเภทพาหนะมีการประเมินอย่างถูกต้องก่อนดำเนินการบรรทุก 04534.03 2071
04534 ประมาณการการบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 4. พื้นที่ใช้ในการบรรทุกสินค้ามีการประมาณการอย่างถูกต้อง 04534.04 2072
04534 ประมาณการการบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 5. รายงานประมาณการบรรทุกสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04534.05 2073
04535 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1. สินค้ามีการบรรจุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 04535.01 2074
04535 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2. วิธีการบรรทุกและการขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์มีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า 04535.02 2075
04535 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3. สินค้ามีการบรรทุกอย่างถูกต้องโดยใช้เครื่องมือช่วยที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า 04535.03 2076
04535 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 4. สินค้ามีการบรรทุกอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้ 04535.04 2077
04535 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 5. สินค้ามีการจัดวางบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง 04535.05 2078
04535 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 6. สินค้าจัดส่งไปยังท่าเรือสนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา 04535.06 2079
04536 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1. เอกสารใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของศุลกากร 04536.01 2080
04536 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2. เอกสารบัญชีราคาสินค้าแบบธุรกิจต่างประเทศ ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆมีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน 04536.02 2081
04536 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3. เอกสารประกอบการขนส่งจากผู้รับขนส่งสินค้าเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 04536.03 2082
04536 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 4. เอกสารการส่งออกนำเข้า เพื่อการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04536.04 2083
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 1. ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 04537.01 2084
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน 04537.02 2085
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 3. การขนส่งสถานะของสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04537.03 2086
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 4. เครือข่ายหรือตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้าณ จุดหมายปล 04537.04 2087
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 5. สินค้ามีการส่งมอบตรงตามเวลาจุดหมาย สินค้ามีสภาพสมบูรณ์ และต้นทุนที่เหมาะสม 04537.05 2088
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 6. การส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าปลายทางมีการแจ้งลูกค้าทราบทันที 04537.06 2089
04537 ประสานงาน ติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 7. รายงานการส่งมอบสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04537.07 2090
04538 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 1.เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04538.01 2091
04538 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 2.ข้อมูลมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ 04538.02 2092
04538 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04538.03 2093

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ