หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04121 กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1. ลักษณะทั่วไปของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้ามีการกำหนดและวิเคราะห์แบ่งส่วนตลาด(Segmentation) ได้อย่างถูกต้อง 04121.01 1829
04121 กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2.ความต้องการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งมีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 04121.02 1830
04121 กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3.ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด 04121.03 1831
04121 กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 4.ตำแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning)มีการกำหนดตามความสามารถในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง 04121.04 1832
04121 กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5. รายงานการกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการจัดทำได้อย่างถูกต้อง 04121.05 1833
04122 จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.การกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายนำมาใช้จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 04122.01 1834
04122 จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้านำมาใช้จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 04122.02 1835
04122 จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. แผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อเตรียมนำเสนอลูกค้าเป้าหมาย 04122.03 1836

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ