หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-011ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาและควบคุมผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04451 จัดหาผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 1. แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 04451.01 1984
04451 จัดหาผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 2.รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 04451.02 1985
04451 จัดหาผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 3.รายชื่อผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 04451.03 1986
04451 จัดหาผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 4.ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการวิเคราะห์ประวัติคุณภาพบริการและประสิทธิภาพอย่างถูกต้องครบถ้วน 04451.04 1987
04452 คัดเลือกผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 1. การคัดเลือกผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างถูกต้องครบถ้วน 04452.01 1988
04452 คัดเลือกผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 2. ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 04452.02 1989
04452 คัดเลือกผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 3. ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางที่มีศักยภาพมีการจัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04452.03 1990
04452 คัดเลือกผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 4. ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการคัดเลือกจากคะแนนการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพการบริการสูงสุด 04452.04 1991
04453 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 1.เอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้ามีการส่งมอบให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วน 04453.01 1992
04453 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 2.การบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04453.02 1993
04453 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 3. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ 04453.03 1994
04453 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 1.รายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04453.04 1995
04453 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04453.05 1996
04453 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการจัดทำจัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04453.06 1997
04453-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04453-3.01 17213
04453-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 2. คุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 04453-3.02 17214
04453-3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง 3. รายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายมีการจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต 04453-3.03 17215

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ