หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-4-012ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง 1. สินค้าที่จะจัดส่งมีการวิเคราะห์ลักษณะและรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารยืนยันการขอรับบริการ 04521.01 2010
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง 2.รูปแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า 04521.02 2011
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง 3. สินค้ามีการจัดเก็บเคลื่อนย้าย กระจาย และบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 04521.03 2012
04521 ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง 4. แผนการจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04521.04 2013
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป 1.สินค้ารับมอบจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 04522.01 2014
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป 2. สินค้าได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่ง 04522.02 2015
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป 3. สินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 04522.03 2016
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป 4. พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า 04522.04 2017
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป 5. สินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่หรือชั้นวางอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย 04522.05 2018
04522 จัดการคลังสินค้าทั่วไป 6. รายงานการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04522.06 2019
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป 1.ข้อกำหนด หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ยืนยันและแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน 04523.01 2020
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป 2.การจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการวางแผนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ และกระบวนการจัดการสินค้า 04523.02 2021
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป 3. เส้นทางและรูปแบบการขนส่งกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า 04523.03 2022
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป 4.สินค้ามีการจัดเก็บ บรรจุ เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คอนเทนเนอร์และวิธีการบรรทุกอย่างถูกต้อง 04523.04 2023
04523 เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป 5.ป้ายสลาก สัญลักษณ์ เอกสารต่าง ๆที่ระบุประเภทของสินค้าติดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 04523.05 2024
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป 1.สินค้าที่จะจัดส่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่ง 04524.01 2025
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป 2. ขนาด ปริมาณน้ำหนัก มูลค่าสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประมาณการบรรทุกสินค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วน 04524.02 2026
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป 3. ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเภทพาหนะขนส่งมีการประเมินอย่างถูกต้องก่อนการบรรทุก 04524.03 2027
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป 4. พื้นที่ใช้ในการบรรทุกสินค้ามีการประมาณการอย่างถูกต้อง 04524.04 2028
04524 ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป 5. รายงานประมาณการบรรทุกสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04524.05 2029
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 1. สินค้ามีการบรรจุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 04525.01 2030
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 2. วิธีการบรรทุกและการขนสินค้ามีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า 04525.02 2031
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 3. สินค้ามีการบรรทุกโดยใช้เครื่องมือช่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 04525.03 2032
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 4. สินค้ามีการบรรทุกอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้ 04525.04 2033
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 5. สินค้ามีการจัดวางบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง 04525.05 2034
04525 ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป 6. สินค้าจัดส่งไปยังท่าเรือสนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา 04525.06 2035
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป 1.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของศุลกากร 04526.01 2036
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป 2.เอกสารบัญชีราคาสินค้า แบบธุรกิจต่างประเทศใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆ มีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน 04526.02 2037
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป 3.เอกสารประกอบการขนส่งจากผู้รับขนส่งสินค้าเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 04526.03 2038
04526 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป 4.เอกสารการส่งออกนำเข้าที่จำเป็นต่อการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04526.04 2039
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 1.ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 04527.01 2040
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน 04527.02 2041
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 3.การขนส่ง สถานะของสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 04527.03 2042
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 4.เครือข่ายหรือตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้า ณ จุดหมายปลายทางมีการประสานงานเพื่อส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 04527.04 2043
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 5.สินค้ามีการส่งมอบตรงตามเวลา จุดหมาย สินค้ามีสภาพสมบูรณ์และต้นทุนที่เหมาะสม 04527.05 2044
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 6.การส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าปลายทางมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที 04527.06 2045
04527 ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า 7.รายงานการส่งมอบสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04527.07 2046
04528 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป 1.เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04528.01 2047
04528 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป 2.ข้อมูลมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ 04528.02 2048
04528 จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน 04528.03 2049

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ประเมินลักษณะสินค้าทั่วไปที่จัดส่ง

        0.1 1. สินค้าที่จะจัดส่งมีการวิเคราะห์ลักษณะและรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารยืนยันการขอรับบริการ

        0.2 2.รูปแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า

        0.3 3. สินค้ามีการจัดเก็บเคลื่อนย้าย กระจาย และบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

        0.4 4. แผนการจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.จัดการคลังสินค้าทั่วไป

        0.5 1.สินค้ารับมอบจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.6 2. สินค้าได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าและรูปแบบการขนส่ง

        0.7 3. สินค้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

        0.8 4. พื้นที่จัดเก็บสินค้ามีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า

        0.9 5. สินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่หรือชั้นวางอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย

        0.10 6. รายงานการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.เตรียมการขนส่งสินค้าทั่วไป

        0.11 1.ข้อกำหนด หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ยืนยันและแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.12 2.การจัดการขนส่งสินค้าทั่วไปมีการวางแผนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ และกระบวนการจัดการสินค้า

        0.13 3. เส้นทางและรูปแบบการขนส่งกำหนดอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

        0.14 4.สินค้ามีการจัดเก็บ บรรจุ เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คอนเทนเนอร์และวิธีการบรรทุกอย่างถูกต้อง

        0.15 5.ป้ายสลาก สัญลักษณ์ เอกสารต่าง ๆที่ระบุประเภทของสินค้าติดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน

    1.ประมาณการการบรรทุกสินค้าทั่วไป

        0.16 1.สินค้าที่จะจัดส่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่ง

        0.17 2. ขนาด ปริมาณน้ำหนัก มูลค่าสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประมาณการบรรทุกสินค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.18 3. ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเภทพาหนะขนส่งมีการประเมินอย่างถูกต้องก่อนการบรรทุก

        0.19 4. พื้นที่ใช้ในการบรรทุกสินค้ามีการประมาณการอย่างถูกต้อง

        0.20 5. รายงานประมาณการบรรทุกสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

        0.21 1. สินค้ามีการบรรจุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        0.22 2. วิธีการบรรทุกและการขนสินค้ามีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

        0.23 3. สินค้ามีการบรรทุกโดยใช้เครื่องมือช่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

        0.24 4. สินค้ามีการบรรทุกอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้

        0.25 5. สินค้ามีการจัดวางบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

        0.26 6. สินค้าจัดส่งไปยังท่าเรือสนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา

    1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วไป

        0.27 1.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของศุลกากร

        0.28 2.เอกสารบัญชีราคาสินค้า แบบธุรกิจต่างประเทศใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆ มีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.29 3.เอกสารประกอบการขนส่งจากผู้รับขนส่งสินค้าเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

        0.30 4.เอกสารการส่งออกนำเข้าที่จำเป็นต่อการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.ประสานงานและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า

        0.31 1.ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.32 2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.33 3.การขนส่ง สถานะของสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทางมีการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.34 4.เครือข่ายหรือตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้า ณ จุดหมายปลายทางมีการประสานงานเพื่อส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.35 5.สินค้ามีการส่งมอบตรงตามเวลา จุดหมาย สินค้ามีสภาพสมบูรณ์และต้นทุนที่เหมาะสม

        0.36 6.การส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าปลายทางมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที

        0.37 7.รายงานการส่งมอบสินค้าจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.จัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วไป

        0.38 1.เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

        0.39 2.ข้อมูลมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ

        0.40 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งสินค้ามีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ