คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ คัดแยกพัสดุและสิ่งของด่วน และปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ  รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การจัดเตรียมการนำส่งพัสดุและสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ  การส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัดโดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข
2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
5. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
6. มีความสามารถพัฒนาระบบงาน และจัดการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
7. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 15 หน่วยสมรรถนะ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ เช่น เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่นำจ่าย บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่/พนักงานประจำศูนย์รับและกระจายสินค้า พนักงานบริการลูกค้า พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คัดแยกพัสดุและสิ่งของ พนักงานประจำร้าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับและส่งพัสดุและสิ่งของ เจ้าหน้าที่รับพัสดุและสิ่งของ เจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุและสิ่งของ เป็นต้น

หมายเหตุ : 
N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-GYCU-247A คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
LOG-VAJC-265A ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-NQBW-268A คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-CRCB-271A ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-DFFC-272A รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
LOG-YKCO-273A จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
LOG-CTHQ-276A ส่งมอบเอกสาร พัสดุด่วน และเงินให้กับต้นสังกัด
LOG-RZIH-277A ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-HKKS-663A ปฎิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร
LOG-HXPZ-278A ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-RMVT-281A คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-VNDG-284A ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-TZSZ-285A รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
LOG-XUXZ-286A จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
LOG-UVYG-288A ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
LOG-OHIM-289A ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ