หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TZSZ-285A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การดำเนินการในกรณีสิ่งของด่วน มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร การจัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.เอกสารใบกำกับการจัดส่ง และใบควบคุมสิ่งของ ถูกนำส่งให้กับผู้รับสิ่งของปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.01.01 78428
10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ ได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.01.02 78429
10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3.สิ่งของที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงและจัดวางกองยัง ตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.01.03 78430
10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 4.สภาพของสิ่งของได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามตามเอกสารที่กำหนด 10508.01.04 78431
10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5.เจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งของปลายทางได้ลงนามรับสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.01.05 78432
10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร 1.สภาพของสิ่งของที่เสียหายและจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรง กับใบรายการส่งสิ่งของจะถูกจดบันทึกลงในใบ เอกสารรับมอบสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.02.01 78433
10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร 2. รายการสภาพของสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย และจำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.02.02 78434
10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร 3. สภาพของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของ สิ่งของที่ไม่ถูกต้องจะถูกรายงานให้หัวหน้างานทราบ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.02.03 78435
10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร 4. สภาพและจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย หรือมีจำนวนไม่ครบจะถูกสอบสวนหาสาเหตุของปัญหา ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.02.04 78436
10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร 5. จำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้องถูกต้องจะถูกสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.02.05 78437
10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร 6. สภาพและจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย หรือมีจำนวนไม่ครบได้รับการแก้ไขและ/หรือเคลมสิ่งของ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.02.06 78438
10508.03 จัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า 1.สภาพของสิ่งของ ความแข็งแรง ความเรียบร้อยของหีบห่อและจำนวนของสิ่งของที่นำมาส่งให้กับศูนย์กระจายสิ่งของได้ถูกจัดทำเป็นรายงานการรับสิ่งของ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.03.01 78439
10508.03 จัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า 2. รายงานการรับสิ่งของปลายทางได้ถูกจัดส่งกลับไปยังต้นทาง ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.03.02 78440
10508.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของได้ถูกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.04.01 78441
10508.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2.เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของได้ถูกประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10508.04.02 78442

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ    2. ปฏิบัติการลำเลียงสิ่งของหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ    3. ปฏิบัติการจัดวางเรียงกองสิ่งของยังตำแหน่งที่กำหนด    4. ปฏิบัติการตรวจสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของหีบห่อสินค้า    5. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของสินค้า    6. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ    2. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางกองสิ่งของ    3. การตรวจสอบความเรียบร้อยหีบห่อของสิ่งของ    4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการจัดทำรายงานการรับสิ่งของ    5. การวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนสิ่งของที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ    6. การแก้ไข/เคลมสิ่งของในกรณีที่สิ่งของได้รับความเสียหายหรือมาไม่ครบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับส่งมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาจัดส่ง เช่น การตรวจสอบสภาพสิ่งของ รอยฉีก ความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น ดำเนินการกรณีที่สิ่งของมีสภาพ หรือจำนวนที่มาส่งไม่ตรงกับเอกสารที่กำหนด เช่น การเคลมสินค้ากรณีได้รับความเสียหาย เป็นต้น การจัดทำรายงานการการรับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจรับวัสดุ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง จะต้องตรวจสอบเอกสารรายการนำส่งสิ่งของ     ลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ จัดเรียงกองสิ่งของในตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนสิ่งของที่นำส่ง เช่น วิธีการลำเลียงสิ่งของ วิธีการจัดวางกอง กับใบเอกสารควบคุมสิ่งของที่มากับรถ เป็นต้น

   2. การดำเนินการกรณีที่สิ่งของด่วนมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสารรายการจัดส่ง จะต้องจัดทำบันทึกสภาพความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับรายการในเอกสารที่กำหนดลงในใบรับมอบสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสภาพความเสียหายกับจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับรายการเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า ต้องรายงานให้หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสิ่งของที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ พร้อมสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขหรือเคลมสินค้ากรณีที่สิ่งของเสียหายจากการจัดส่งสิ่งของ

   3. การจัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะ จะต้องจัดทำรายงานสภาพความเรียบร้อย  ความแข็งแรงของหีบห่อสิ่งของ และจะต้องส่งรายงานที่จัดทำกลับไปยังต้นทาง เช่น การจัดทำรายงานจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่มีจำนวนไม่ครบ เป็นต้น

   4. เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการตรวจรับสิ่งของเข้าระบบ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของเข้ามาใช้ เช่น การสแกนรับสินค้า, การยิงบาร์โค้ด เป็นต้น

   5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

   6. ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ