หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-RZIH-277A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยี การจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10413.01 ปิดการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.รายงานบิลรายการจัดส่งพัสดุด่วนที่ส่งถึงมือผู้รับ ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10413.01.01 78336
10413.01 ปิดการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ 2.รายงานด้านการเงินของการจัดส่งพัสดุด่วนที่ส่งถึงมือผู้รับ ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10413.01.02 78337
10413.01 ปิดการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ 3.รายงานบิลและรายงานด้านการเงินของรายการจัดส่งพัสดุ ถูกส่งไปแผนกบัญชีอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10413.01.03 78338
10413.01 ปิดการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ 4. รายการจัดส่งพัสดุด่วนที่ไม่สามารถส่งถึงมือผู้รับถูกจัดการ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10413.01.04 78339
10413.02 ใช้เทคโนโลยีการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.เทคโนโลยีสำหรับการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10413.02.01 78340
10413.02 ใช้เทคโนโลยีการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ 2.เทคโนโลยีสำหรับการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ กำหนด 10413.02.02 78341

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานรายการบิลจัดส่งพัสดุด่วนที่ได้ส่งถึงมือผู้รับได้สำเร็จ   2. ปฏิบัติการจัดทำรายงานด้านการเงินของการจัดส่งพัสดุด่วนที่ส่งถึงมือผู้รับได้สำเร็จ    3. ปฏิบัติการจัดทำรายงานรายการจัดส่งพัสดุด่วนที่ไม่สามารถส่งถึงมือผู้รับได้สำเร็จ   4. ปฏิบัติการใช้ทางเทคโนโลยีในการปิดรายการส่งมอบสินค้าภายในประเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่ใช้ในการปิดรายสินค้า   2. ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชีและการเงิน   3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานบิล และรายงานด้านการเงิน   4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานบิลและรายงานด้านการเงิน และส่งไปแผนกบัญชีโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน   3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ  และการใช้เทคโนโลยีจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องรวบรวมรายงานบิลรายการจัดส่งพัสดุ และรายงานด้านการเงินของการจัดส่งพัสดุที่ถึงผู้รับสินค้าปลายทางจัดส่งไปยังแผนกบัญชี พร้อมทั้งจัดการรายการพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้รับปลายทางได้โดยทำการติดต่อกับลูกค้าเพื่อนัดวันเวลาในการส่งใหม่ หรือต้องส่งคืนต้นสังกัดในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ เป็นต้น

    2. ใช้เทคโนโลยีการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปิดรายการส่งมอบเอกสารพัสดุด่วน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วน เช่น การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาจัดทำรายงานการปิดรายการส่งมอบเอกสารเป็นต้น

    3. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ