หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-XUXZ-286A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง การจัดยานพาหนะ ไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง การประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งสิ่งของภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง การคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง และการลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10509.01 วางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 1.รายการสิ่งของที่ต้องนำส่งผู้รับได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามรายการเอกสารที่กำหนด 10509.01.01 78443
10509.01 วางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 2.เส้นทางการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับได้ถูกวางแผนเส้นทาง การจัดส่งสิ่งของอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด 10509.01.02 78444
10509.01 วางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 3.การจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งสิ่งของให้กับลูกค้าได้รับการวางแผนการจัดส่งตามลำดับก่อนหลังอย่างถูกต้องตาม ตามแผนการที่กำหนด 10509.01.03 78445
10509.02 จัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 1.การเลือกใช้ยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทางได้มีการวางแผนการเลือกใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องตรงตามตามแผนการที่กำหนด 10509.02.01 78446
10509.02 จัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 2. การใช้ยานพาหนะได้มีการวางแผนการจองเวลายานพาหนะที่จะออกไปจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับอย่างถูกต้องตรงตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.02.02 78447
10509.02 จัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 3. ผู้ควบคุมยานพาหนะ ได้ถูกแจ้งประสานงานเกี่ยวกับ เส้นทางขนส่งรายชื่อลูกค้า เบอร์โทรติดต่อของผู้รับสิ่งของปลายทางได้อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10509.02.03 78448
10509.02 จัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ได้รับการจัดเตรียมเพื่อใช้ในการจัดส่งสิ่งของให้กับ ผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.02.04 78449
10509.03 ประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง 1.ผู้รับของปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งถึง หมายเลขทะเบียนยานพาหนะชื่อผู้ควบคุมรถ และเบอร์โทรติดต่อ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.03.01 78450
10509.03 ประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง 2. ผู้รับของปลายทางได้รับการประสานงานแจ้งถึงวันเวลาในการส่งมอบสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.03.02 78451
10509.04 คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 1.สิ่งของถูกคัดแยกตามเส้นทางขนส่งสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.04.01 78452
10509.04 คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 2. สิ่งของถูกคัดแยกตามประเภทของสิ่งของ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.04.02 78453
10509.04 คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 3.สิ่งของที่ถูกคัดแยกได้ถูกตรวจสอบกับใบรายเอกสารควบคุมสิ่งของได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.04.03 78454
10509.05 ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 1.สิ่งของที่จะจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางได้ถูกขนย้าย และจัดเรียงบนยานพาหนะได้อย่างถูกต้องถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.05.01 78455
10509.05 ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 2. สภาพความเรียบร้อยของสิ่งของได้รับการตรวจสอบ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.05.02 78456
10509.05 ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 3.จำนวนของสิ่งของที่จะจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง ได้รับการตรวจสอบกับเอกสารใบควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.05.03 78457
10509.05 ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 4. ใบรายการกำกับการจัดส่ง และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10509.05.04 78458

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ปฏิบัติการกำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง     2. ปฏิบัติการจัดอันดับก่อนหลังในการรับส่งสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง     3. ปฏิบัติการกำหนดยานพาหนะที่ใช้และจองเวลาที่จะออกไปรับส่งสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง     4. ปฏิบัติการติดต่อผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้รับปลายทาง    5. ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าหรือสิ่งของตามเส้นทางการจัดส่ง ตามประเภทของสินค้า    6. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในการรับหรือจัดส่งสิ่งของ    2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับในการรับส่งสิ่งของ    3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการยานพาหนะในการรับส่งสิ่งของ    4. การติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมยานพาหนะ และผู้รับสินค้าปลายทาง    5. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของพัสดุและสิ่งของ    6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการลำเลียง และการลำเลียงพัสดุขึ้นจัดวางเรียงสินค้าหรือสิ่งของบนยานพาหนะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน   3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับวิธีการจัดยานพาหนะเพื่อไปจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง การติดต่อประสานงานกับผู้รับสิ่งของปลายทาง  การคัดแยกสิ่งของเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับสิ่งของปลายทาง และวิธีลำเลียงสิ่งของขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งผู้รับสิ่งของปลายทาง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ จะต้องตรวจสอบข้อมูลการรายการจัดส่งสิ่งของ กำหนดเส้นทางการจัดส่งสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ พร้อมทั้งจัดอันดับการจัดส่งสิ่งของก่อนหลังให้กับผู้รับ เช่น การไปส่งสิ่งของในเส้นทางเดียวกันควรส่งสิ่งของที่ใดก่อนที่ใดหลัง เป็นต้น

   2. การจัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง จะต้องเลือกใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งสิ่งของได้เหมาะสมกับเส้นทาง เช่น การส่งสิ่งของในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเลือกใช้ยานพาหนะ 2 ล้อในการจัดส่ง เป็นต้น พร้อมทั้งการจองเวลายานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดส่งสิ่งของ การติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมยานพาหนะเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเส้นทางส่งสิ่งของ ชื่อลูกค้า สถานที่ส่งและเบอร์โทรติดต่อ

   3. การติดต่อประสานงานกับผู้รับสิ่งของด่วนปลายทาง จะต้องแจ้งรายชื่อของผู้ควบคุมยานพาหนะ เบอร์โทรติดต่อ หมายเลขทะเบียนของยานพาหนะ และวันเวลาที่ไปจัดส่งสินค้าให้ผู้รับสินค้าปลายทางรับทราบ

   4. การคัดแยกสิ่งของด่วนเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง จะต้องคัดแยกสิ่งของตามเส้นทางที่จะจัดส่ง คัดแยกตามประเภทของสิ่งของ คัดแยกตามมูลค่าของสินค้า เช่น ของแตกหักง่าย ของมีคม เป็นต้น และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนของสิ่งของที่คัดแยกกับใบรายการจัดส่งสินค้า

   5. การลำเลียงสิ่งของด่วนขึ้นยานพาหนะที่จะไปจัดส่งให้กับผู้รับ จะต้องลำเลียงสิ่งของขึ้นยานพาหนะ จัดวางกองสิ่งของบนยานพาหนะ ต้องตรวจสอบสภาพของสิ่งของด่วนที่จะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้า เช่น รอยฉีกขาด ความแข็งแรง หรือความเสียหายของสิ่งของ เป็นต้น ต้องตรวจนับจำนวนของสิ่งของกับจำนวนที่มีอยู่ในใบรายการจัดส่งสิ่งของ พร้อมทั้งส่งมอบใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ เช่น ใบส่งมอบสิ่งของให้กับลูกค้า เป็นต้น

   6. ถูกต้องตามแผนการจัดส่ง หมายถึง แผนการปฏิบัติงานหรือแผนของหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   7. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

         1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

         2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

         3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

     18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์      18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์      18.4 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์     18.5 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ