หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-HKKS-663A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฎิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ

ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง

ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าโดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10414.01

ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัย

1. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วน และขนย้ายสินค้าตาม ได้ถูกต้องตามขั้นตอนของสถานประกอบการและถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

1041402.01.01 172585
10414.01

ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัย

2. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสาร พัสดุด่วน และขนย้ายสินค้าได้ถูกต้องตามลักษณะ การทำงาน และตามหลักความปลอดภัย

1041402.01.02 173989
10414.01

ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัย

3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วน และขนย้ายสินค้าได้ถูกต้องตามลักษณะการทำงาน และตามหลักความปลอดภัย

1041402.01.03 173990
10414.02

ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

1. รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกายใน การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงาน ขององค์กร

1041402.02.01 172586
10414.02

ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

2. เลือกอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการจัดส่ง เอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าได้ถูกต้องตามหลัก อาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

1041402.02.02 173991
10414.02

ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

3. ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการจัดส่ง เอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าได้ถูกต้องตามหลัก อาชีวอนามัยในการทำงาน

1041402.02.03 173992

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

     2. ทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัย

     3. ทักษะในการเลือกและใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

     2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า

     3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

    2. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ถุงมือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ