หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-HXPZ-278A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า การรับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า ตรวจสอบ ขนาด น้ำหนัก รายการส่งของจากลูกค้า การประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า 1.ข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าถูกจัดเตรียมข้อมูลอย่างตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.01.01 78342
10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า 2.ข้อมูลการให้บริการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ เกี่ยวกับค่าบริการถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตาม ข้อกำหนดการให้บริการ 10501.01.02 78343
10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า 3. ข้อมูลการให้บริการจัดส่งสิ่งของเกี่ยวกับเวลา และระยะทางขนส่งถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตาม ข้อกำหนดการให้บริการ 10501.01.03 78344
10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า 4.ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขชำระเงินประกันสินค้าถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.01.04 78345
10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณราคาค่าขนส่งสิ่งของ ถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามตามข้อกำหนด การให้บริการ 10501.01.05 78346
10501.01 ให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า 6. ข้อมูลที่อยู่ ที่ติดต่อถูกให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การให้บริการ 10501.01.06 78347
10501.02 รับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า 1.ข้อมูลสถานที่รับและจัดส่งสิ่งของด่วนของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การให้บริการ 10501.02.01 78348
10501.02 รับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า 2. รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.02.02 78349
10501.02 รับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า 3. ข้อมูลลักษณะ และมูลค่าของสิ่งของด่วนได้ถูกแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.02.03 78350
10501.02 รับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า 4.ข้อมูลการเก็บเงินต้นทางหรือปลายทางของลูกค้าได้ถูกแจ้ง ให้ผู้ให้บริการทราบอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.02.04 78351
10501.02 รับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า 5. เงื่อนไขชำระเงินค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมสินค้า (COD) ของลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างถูกต้องตาม ข้อกำหนดการให้บริการ 10501.02.05 78352
10501.03 สอบถามรายละเอียดของสิ่งของด่วนจากลูกค้า 1.ชนิด/ลักษณะของสิ่งของที่จะจัดส่ง ได้ถูกสอบถามจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การให้บริการ 10501.03.01 78353
10501.03 สอบถามรายละเอียดของสิ่งของด่วนจากลูกค้า 2. จำนวนกล่อง/หีบห่อของสิ่งของที่จะจัดส่งได้ถูกสอบถาม จากลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.03.02 78354
10501.03 สอบถามรายละเอียดของสิ่งของด่วนจากลูกค้า 3.ประเภทของหีบห่อสิ่งของได้ถูกสอบถามจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.03.03 78355
10501.03 สอบถามรายละเอียดของสิ่งของด่วนจากลูกค้า 4. ขนาด และน้ำหนักของสิ่งของของลูกค้าได้รับการสอบถาม อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10501.03.04 78356
10501.04 ประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้า 1. ทะเบียนรถชื่อพนักงานขับรถ และเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขับรถได้ถูกแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10501.04.01 78357
10501.04 ประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้า 2. เวลา และสถานที่ที่จะเข้าไปรับสิ่งของจากลูกค้าได้ถูกแจ้งให้ลูกค้า ทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10501.04.02 78358
10501.05 ใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า 1.เทคโนโลยีได้ถูกเลือกใช้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10501.05.01 78359
10501.05 ใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.เทคโนโลยีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ติดต่อประสานงาน กับลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10501.05.02 78360

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า   2. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารรับข้อมูลรายการส่งสิ่งของด่วนจากลูกค้า   3. ปฏิบัติการติดต่อสอบถาม ขนาด น้ำหนัก รายการส่งสิ่งของจากลูกค้า   4. ปฏิบัติการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง   5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1.ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ   2. ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงานกับลูกค้า   3. ความรู้เกี่ยวกับการวัดขนาด น้ำหนัก ของสินค้าหรือพัสดุ   4. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือสิงของประเภทต่างๆ   5. วิธีการบรรจุหีบห่อสินค้าหรือสิ่งของ   6. ความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    การติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า การรับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า การตรวจสอบ ขนาด น้ำหนัก รายการส่งของจากลูกค้า การประสานงานเพื่อไปรับสิ่งของจากลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า จะต้องให้รายละเอียดข้อมูลการบริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าบริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสิ่งของ ระยะทางในการขนส่ง เงื่อนไขชำระเงินประกันสินค้า การคำนวณราคาค่าขนส่งสิ่งของ และสถานที่ ที่ติดต่อของสำนักงาน เพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้าไปใช้บริการในการส่งสิ่งของ

    2. การรับข้อมูลรายการสิ่งของส่งด่วนจากลูกค้า จะต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปรับสิ่งของ และสถานที่ที่ลูกค้าต้องการจัดส่งสิ่งของไปยังปลายทาง รวมถึงสอบถามรายชื่อ เบอร์โทรติดต่อของลูกค้า ลักษณะและมูลค่าของสินค้า การเก็บเงินจะเก็บที่ต้นทางหรือปลายทาง รวมทั้งเงื่อนไขชำระเงินค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมสินค้า (COD)  

    3. การสอบถามรายละเอียดของพัสดุด่วนของจากลูกค้า จะต้องสอบถามชนิด ลักษณะของสิ่งของที่จะจัดส่ง จำนวนกล่องและหีบห่อ ประเภทของหีบห่อ ขนาด และน้ำหนักของสิ่งของที่จะจัดส่ง

    4. การประสานงานรับสิ่งของจากลูกค้า จะต้องติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ และเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขับรถ เวลา และสถานที่ที่จะเข้าไปรับสิ่งของให้ลูกค้าทราบ

    5. การใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้า และประยุกต์ใช้ในการประสานงานกับลูกค้าได้ เช่น อีเมล์ แฟกซ์ เป็นต้น

    6. ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

    7. ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน18.4 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน18.5 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ