หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-RMVT-281A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ การลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของภายในประเทศ และการจัดเรียงวางกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10504.01 จำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.สิ่งของถูกจำแนกประเภทตามเส้นทางขนส่งสิ่งของอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10504.01.01 78386
10504.01 จำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. สิ่งของถูกจำแนกประเภทตามประเภทสิ่งของที่แตกหักได้ง่ายอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10504.01.02 78387
10504.01 จำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3.สิ่งของถูกจำแนกประเภทตามมูลค่าของสิ่งของอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10504.01.03 78388
10504.01 จำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ 4.สิ่งของที่ถูกจำแนกประเภทได้รับการตรวจสอบกับเอกสาร ควบคุมสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10504.01.04 78389
10504.02 ลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.จุดพักสินค้า/สิ่งของได้ถูกกำหนดจุดวางกองสิ่งของไว้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10504.02.01 78390
10504.02 ลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของได้ถูกจัดเตรียมไว้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10504.02.02 78391
10504.02 ลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3.สิ่งของได้ถูกลำเลียงไปยังจุดที่กำหนดอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10504.02.03 78392
10504.02 ลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ 4. สิ่งของที่ถูกลำเลียงมายังจุดพักสิ่งของได้ถูกตรวจสอบ จำนวนความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10504.02.04 78393
10504.03 จัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของ ได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10504.03.01 78394
10504.03 จัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. สิ่งของถูกจัดเรียงกองไว้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนด 10504.03.02 78395
10504.03 จัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3.สิ่งของที่ถูกจัดเรียงกองถูกตรวจสอบกับเอกสารควบคุม สิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10504.03.03 78396

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการคัดแยกสิ่งของตามประเภทของพัสดุที่แตกหักง่าย   2. ปฏิบัติการคัดแยกตามเส้นทางขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ   3. ปฏิบัติการคัดแยกตามมูลค่าของสิ่งของ   4. ปฏิบัติการลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสินค้า   5. ปฏิบัติการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง และจัดวางเรียงกองสิ่งของ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งสิ่งของประเภทต่างๆ   2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ   3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งของที่มีมูลค่าสูง   4. ประเภทและวิธีใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง   5. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียง และจัดวางเรียงกองสิ่งของหรือสินค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    การคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของด่วนลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนและจัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การจำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องคัดแยกตามประเภทของสินค้า เช่น การคัดแยกสิ่งของตามเส้นทางขนส่ง การคัดแยกตามมูลค่าของสิ่งของ การคัดแยกสินค้าประเภทแตกหักง่าย ฯลฯ และจะต้องตรวจสอบรายการสิ่งของที่ถูกคัดแยกกับใบเอกสารควบคุมรายการจัดส่งสินค้า

   2. การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องกำหนดจุดพักสินค้าหรือสิ่งของ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของ เช่น รถเข็น พาเลท เป็นต้น พร้อมทั้งลำเลียงสิ่งของจากจุดคัดแยกไปยังจุดที่พักที่กำหนด และตรวจสอบจำนวนของสิ่งของ ความแข็งแรง และความเรียบร้อยของการหีบห่อสิ่งของ

   3. การจัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของ เช่น รถยก แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น ต้องจัดเรียงกองสิ่งของตามตำแหน่งที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนของสิ่งของกับใบรายการเอกสารควบคุมสินค้า

   4. ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

   5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ