หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-GYCU-247A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศคำนวณค่าใช้จ่าย เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไขทางค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยก


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10208.01 จำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ 1.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการเตรียมไว้เพื่อจำแนกประเภทอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10208.01.01 78031
10208.01 จำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ 2.เอกสารและพัสดุด่วนถูกดำเนินการจำแนกประเภทอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 10208.01.02 78032
10208.01 จำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ 3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี ตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนดอย่างถูกต้อง 10208.01.03 78033
10208.02 ตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 1.เอกสารและพัสดุด่วนได้จัดเตรียมเพื่อตรวจจำนวนพัสดุด่วนตามประเภทไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10208.02.01 78034
10208.02 ตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบ จำนวนพัสดุหลังจากการคัดแยกประเภทเพื่อการจัดส่ง ตามเส้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10208.02.02 78035
10208.03 คำนวณค่าใช้จ่ายของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข 1.บัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกรายการ สำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามรายการที่กำหนด 10208.03.01 78036
10208.03 คำนวณค่าใช้จ่ายของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข 2.บัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ดำเนินการ คำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามรายการที่กำหนด 10208.03.02 78037
10208.03 คำนวณค่าใช้จ่ายของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข 3.ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้ถูกแจ้งให้ผู้รับปลายทางไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด 10208.03.03 78038
10208.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน 1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดแยกมีการเลือกใช้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10208.04.01 78039
10208.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน 2.เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงาน เพื่อการคัดแยกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10208.04.02 78040

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ2. ปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ3. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่ายเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ2. การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ3. การคำนวณค่าใช้จ่ายเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการคัดแยกตามคุณลักษณะของสินค้าเพื่อจำแนกตามประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนด้วยเทคโนโลยีตามวิธีการปฏิบัติ

   2. การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องบันทึกบัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อตรวจสอบการแยกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งมีการตรวจจำนวนแต่ละประเภทให้ถูกต้องเพื่อทำการอนุมัติ ประทับตราอย่างถูกต้องตามระเบียบการปฎิบัติการตรวจสอบจำนวน

   3. การคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง จะต้องดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข เช่น ส่วนลด สิทธิต่าง ๆ ของผู้นำเข้า ค่าลดหย่อน เป็นต้น ค่าภาษีและค่าขนส่งปลายทางของเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้มีการบันทึกบัญชีไว้แล้วให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งให้ผู้รับปลายทางได้รับทราบด้วยวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน

   4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง

    5. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A  


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A  


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน18.2 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน18.3 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน18.4 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  


ยินดีต้อนรับ