หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-UVYG-288A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด ส่งมอบเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด และการใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10511.01 ส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด 1.เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกรวบรวมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10511.01.01 78471
10511.01 ส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด 2. เอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกส่งกลับไปยังต้นสังกัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10511.01.02 78472
10511.02 ส่งมอบเงินและสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับต้นสังกัด 1.เงินค่าจัดส่งสิ่งของที่เก็บได้จากการจัดส่งสิ่งของให้กับ ผู้รับปลายทางถูกส่งมอบให้กับหัวหน้าต้นสังกัดอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10511.02.01 78473
10511.02 ส่งมอบเงินและสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับต้นสังกัด 2. สิ่งของที่ไม่สามารถจัดส่งถึงมือผู้รับได้(กรณีที่ไม่มีผู้รับ) ได้ถูกส่งคืนให้กับต้นทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10511.02.02 78474
10511.03 ใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด 1.เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงินและสิ่งของด่วนให้กับต้นสังกัดได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10511.03.01 78475
10511.03 ใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด 2. เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงินและสิ่งของด่วนให้กับต้นสังกัดได้ถูกประยุกต์ใช้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10511.03.02 78476

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการรวบรวมเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสินค้า และจัดส่งคืนไปยังต้นสังกัด   2. ปฏิบัติการส่งมอบเงินจัดเก็บค่าสิ่งของปลายทางคืนให้กับต้นสังกัด   3. ปฏิบัติการส่งคืนสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้รับได้คืนต้นสังกัด   4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบเงินให้กับต้นสังกัด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารใบรายการกำกับการจัดส่งสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน   3. ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการส่งคืนสิ่งของกลับต้นสังกัด   4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดส่งเอกสาร และเงินคืนต้นสังกัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด โดยส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนกลับไปยังต้นสังกัด ส่งมอบเงินและสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับคืนกับต้นสังกัด และใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด เช่น อีเมล์ E-Banking เป็นต้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การส่งมอบเอกสารรายการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับต้นสังกัด จะต้องรวบรวมใบรายการใบกำกับการจัดส่งสินค้าและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับ พร้อมทั้งจัดส่งใบรายการใบกำกับการจัดส่งสินค้า และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับคืนไปยังต้นสังกัด

   2. การส่งมอบเงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด จะต้องรวบรวมเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าสิ่งของปลายทางส่งมอบให้กับหัวหน้างาน พร้อมทั้งจัดส่งสิ่งของด่วนที่ไม่สามารถส่งให้กับผู้รับปลายทางคืนไปยังต้นทาง เช่น กรณีไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นเวลา 2 อาทิตย์สิ่งของจะต้องส่งคืนกลับไปยังต้นทาง ฯลฯ

   3. การใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้รับกับต้นสังกัด จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบเอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนให้กับต้นสังกัด พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบอกสารรายการจัดส่ง เงิน และสิ่งของด่วนคืนให้กับต้นสังกัด เช่น E-Banking Email เป็นต้น

   4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      18.1 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการสาธิการปฏิบัติงาน

      18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการสาธิการปฏิบัติงาน

      18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการสาธิการปฏิบัติงาน

           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ