หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-NQBW-268A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุภายในประเทศ และการจัดเรียงวางกองพัสดุด่วนภายในประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10404.01 จำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.พัสดุถูกจำแนกประเภทตามเส้นทางขนส่งพัสดุอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10404.01.01 78232
10404.01 จำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ 2.พัสดุถูกจำแนกประเภทพัสดุที่แตกหักได้ง่ายอย่างถูกต้อง ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10404.01.02 78233
10404.01 จำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ 3.พัสดุถูกจำแนกประเภทตามมูลค่าของพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ 10404.01.03 78234
10404.01 จำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ 4. พัสดุที่ถูกจำแนกประเภทได้รับการตรวจสอบกับเอกสาร ควบคุมพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10404.01.04 78235
10404.02 ลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.จุดพักสินค้า/พัสดุ ได้ถูกกำหนดจุดวางกองพัสดุไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ที่กำหนด 10404.02.01 78236
10404.02 ลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ 2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10404.02.02 78237
10404.02 ลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ 3.พัสดุได้ถูกลำเลียงไปยังจุดที่กำหนดอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10404.02.03 78238
10404.02 ลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ 4. พัสดุที่ถูกลำเลียงมายังจุดพักพัสดุ ได้ถูกตรวจสอบจำนวนความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10404.02.04 78239
10404.03 จัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ 1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุได้ถูกจัดเตรียม ไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10404.03.01 78240
10404.03 จัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ 2. พัสดุถูกจัดเรียงกองไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10404.03.02 78241
10404.03 จัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ 3.พัสดุที่ถูกจัดเรียงกองถูกตรวจสอบกับเอกสารควบคุมพัสดุ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10404.03.03 78242

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการคัดแยกพัสดุด่วนตามประเภทของพัสดุที่แตกหักง่าย   2. ปฏิบัติการคัดแยกตามเส้นทางขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ   3. ปฏิบัติการคัดแยกตามมูลค่าของพัสดุ   4. ปฏิบัติการลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักสินค้า   5. ปฏิบัติการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง และจัดวางเรียงกองพัสดุ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุด่วนประเภทต่างๆ   2. ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ   3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพัสดุที่มีมูลค่าสูง   4. ประเภทและวิธีใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง   5. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียง และจัดวางเรียงกองพัสดุหรือสินค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

      การคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนและจัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. การจำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องคัดแยกพัสดุตามประเภทของสินค้า เช่นการคัดแยกพัสดุตามเส้นทางขนส่ง การคัดแยกตามมูลค่าของพัสดุ การคัดแยกสินค้าประเภทแตกหักง่าย ฯลฯ และจะต้องตรวจสอบรายการพัสดุที่ถูกคัดแยกกับใบเอกสารควบคุมรายการจัดส่งพัสดุ

     2. การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องกำหนดจุดพักสินค้าหรือพัสดุ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุ เช่น รถเข็น พาเลท เป็นต้น พร้อมทั้งลำเลียงพัสดุจากจุดคัดแยกไปยังจุดที่พักที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนของพัสดุ ความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่อของพัสดุ

     3. การจัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุ เช่น รถยก แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเรียงกองพัสดุตามตำแหน่งที่กำหนดและตรวจสอบจำนวนของพัสดุกับใบรายการเอกสารควบคุมพัสดุ

     4. ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

     5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน18.2 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมิน      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก      2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ