หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-CRCB-271A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะจัดส่งพัสดุด่วนออกจาก Hub การจัดทำรายงาน การปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การแจ้งข้อมูลการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังปลายทาง ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10407.01 ปล่อยยานพาหนะจัดส่งพัสดุด่วนออกจาก Hub 1.ยานพาหนะถูกปล่อยออกจาก Hub อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.01.01 78263
10407.01 ปล่อยยานพาหนะจัดส่งพัสดุด่วนออกจาก Hub 2.เวลาที่ปล่อยยานพาหนะได้ถูกบันทึกลงในบันทึกการปล่อยยานพาหนะประจำวันได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.01.02 78264
10407.02 จัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.บันทึกการปล่อยยานพาหนะประจำวันถูกรวบรวมไว้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.02.01 78265
10407.02 จัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ 2.รายงานการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วน ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามข้อมูลของยานพาหนะ 10407.02.02 78266
10407.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังปลายทาง 1 เวลาประมาณการที่ยานพาหนะจะถึงปลายทางถูกแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับพัสดุปลายทางทราบอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.03.01 78267
10407.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังปลายทาง 2. จำนวนและรายละเอียดของพัสดุที่จัดส่งไปกับยานพาหนะ ถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับพัสดุปลายทางทราบอย่างถูกต้อง ตามตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.03.02 78268
10407.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังปลายทาง 3. เลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อและเบอร์โทรของผู้ควบคุมยานพาหนะถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับพัสดุปลายทางทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.03.03 78269
10407.04 ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.ความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุถูกปฏิบัติ และควบคุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด 10407.04.01 78270
10407.04 ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ 2.ความปลอดภัยในการควบคุมยานพาหนะถูกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด 10407.04.02 78271
10407.05 ใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ 1.เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.05.01 78272
10407.05 ใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ 2. เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ ถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10407.05.02 78273

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ปฏิบัติการจัดการปล่อยยานพาหนะตามแผนที่กำหนด    2. ปฏิบัติการบันทึกและจัดทำรายงานเวลาที่ได้ปล่อยยานพาหนะออกจากท่า    3. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารแจ้งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทาง    4. ปฏิบัติการควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด    5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุของยานพาหนะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับก่อนหลังในการจัดส่งสินค้า    2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสาร    3. วิธีติดต่อ สื่อสาร กับผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง    4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522    5. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามยานพาหนะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ    2. เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน    3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ    2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการปล่อยยานพาหนะออกจาก Hub โดยการจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะประจำวัน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุที่ไปกับยานพาหนะ การควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตามจัดส่งพัสดุ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การปล่อยยานพาหนะจัดส่งพัสดุด่วนออกจาก Hub จะต้องปล่อยยานพาหนะออกจาก Hub ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งจดบันทึกเวลาที่รถออกจาก เช่น การตรวจสอบเวลารถออกจาก Hub และการแจ้งยานพาหนะให้ออกตามเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น

    2. การจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะประจำวัน จะต้องรวบรวมข้อมูลของเวลาที่ปล่อยรถออกจาก Hub ในแต่ละเที่ยว พร้อมทั้งนำเอาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจัดทำเป็นรายงานการปล่อยรถประจำวัน

    3. การติดต่อประสานงานไปยังปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลการจัดส่งพัสดุด่วน จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งเวลาประมาณการที่ยานพาหนะจะถึงปลายทาง แจ้งรายละเอียดและจำนวนของพัสดุด่วนที่จัดส่งไปกับยานพาหนะ และแจ้งเลขทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ควบคุมยานพาหนะไปยังเจ้าหน้าที่หรือผู้รับพัสดุปลายทาง

    4. การควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร พร้อมทั้งควบคุมยานพาหนะด้วยความปลอดภัย เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กม. ต่อ ชม. (มาตรา 5 และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ตาม พรบ. จราจร พศ. 2522) เป็นต้น

    5. การใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องใช้เทคโนโลยีในการติดตามการจัดส่งพัสดุ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามพัสดุด่วนภายในประเทศ เช่น การติดตามพัสดุด้วยเว็บไซต์ หรือการติดตามพัสดุด้วยแอพพลิเคชั่น การติดตามยานพาหนะด้วย GPS เป็นต้น

    6. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

    7. ถูกต้องตามข้อมูลยานพาหนะ หมายถึงความถูกต้องของยานพาหนะที่ได้ถูกกำหนดให้ออกไปรับหรือส่งสินค้าแก่ผู้รับหรือส่งสินค้าปลายทาง

    8. ถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด หมายถึงความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกฏหมายจราจรที่กำหนด (พรบ. จราจร พ.ศ. 2522)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.3 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.4 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.5 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ