หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-YKCO-273A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง การจัดยานพาหนะไปจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง การประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งพัสดุภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง การคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง และการลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10409.01 วางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 1.รายการพัสดุที่ต้องนำส่งผู้รับได้รับการตรวจสอบ อย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด 10409.01.01 78289
10409.01 วางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 2.เส้นทางการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับได้ถูกวางแผน อย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด 10409.01.02 78290
10409.01 วางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 3.การจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งพัสดุให้กับลูกค้า ได้รับการวางแผนอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด 10409.01.03 78291
10409.02 จัดยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 1.การเลือกใช้ยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับ ปลายทางได้มีการวางแผนอย่างถูกตรงตามแผนการที่ กำหนด 10409.02.01 78292
10409.02 จัดยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 2. การใช้ยานพาหนะได้มีการวางแผนการจองเวลายานพาหนะ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.02.02 78293
10409.02 จัดยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง 3. ผู้ควบคุมยานพาหนะได้ถูกแจ้งประสานงานเกี่ยวกับเส้นทาง ขนส่งรายชื่อลูกค้า เบอร์โทรติดต่อของผู้รับพัสดุปลายทาง อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.02.03 78294
10409.03 ประสานงานควบคุมยานพาหนะจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง 1.ผู้รับของปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งถึงหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อผู้ควบคุมรถ และเบอร์โทรติดต่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.03.01 78295
10409.03 ประสานงานควบคุมยานพาหนะจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง 2. ผู้รับของปลายทางได้รับการประสานงานแจ้งถึงวันเวลาในการส่งมอบพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.03.02 78296
10409.04 คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 1.พัสดุถูกคัดแยกตามเส้นทางขนส่งพัสดุอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด 10409.04.01 78297
10409.04 คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 2. พัสดุถูกคัดแยกตามประเภทของพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.04.02 78298
10409.04 คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 3. พัสดุที่ถูกคัดแยกได้ถูกตรวจสอบกับใบรายเอกสารควบคุม พัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.04.03 78299
10409.05 ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 1.พัสดุที่จะจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางได้ถูกขนย้ายและจัดเรียงบนยานพาหนะอย่างถูกต้องถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.05.01 78300
10409.05 ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 2. ความแข็งแรง รอยฉีกขาดและสภาพความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อของพัสดุ ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.05.02 78301
10409.05 ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 3.จำนวนของพัสดุที่จะจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง ได้รับการตรวจสอบกับเอกสารใบควบคุมรถอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10409.05.03 78302
10409.05 ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง 4. ใบรายการกำกับการจัดส่ง และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10409.05.04 78303

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการกำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง    2. ปฏิบัติการจัดอันดับก่อนหลังในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง    3. ปฏิบัติการกำหนดยานพาหนะที่ใช้และจองเวลาที่จะออกไปรับส่งสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง    4. ปฏิบัติการติดต่อผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้รับปลายทาง   5. ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าหรือพัสดุตามเส้นทางการจัดส่ง ตามประเภทของสินค้า   6. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในการรับหรือจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ   2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุ   3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการยานพาหนะในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุ   4. การติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมยานพาหนะ และผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง   5. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของพัสดุและสิ่งของ   6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการลำเลียง และการลำเลียงพัสดุขึ้นจัดวางเรียงสินค้าหรือพัสดุบนยานพาหนะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน   3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับวิธีการจัดยานพาหนะเพื่อไปจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง การติดต่อประสานงานกับผู้รับพัสดุปลายทางการคัดแยกพัสดุเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับพัสดุปลายทาง และวิธีลำเลียงพัสดุขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งผู้รับพัสดุปลายทาง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ จะต้องตรวจสอบข้อมูลการรายการจัดส่งพัสดุ การกำหนดเส้นทางการจัดส่งพัสดุด่วนให้กับผู้รับ พร้อมทั้งจัดอันดับการส่งพัสดุก่อนหลังให้กับผู้รับ เช่น การไปส่งพัสดุในเส้นทางเดียวกันควรส่งพัสดุที่ใดก่อนที่ใดหลัง เป็นต้น

    2. การจัดยานพาหนะไปจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง จะต้องเลือกใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการส่งพัสดุได้เหมาะสมกับเส้นทางจัดส่งพัสดุ เช่น การส่งพัสดุในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเลือกใช้ยานพาหนะ 2 ล้อในการจัดส่ง เป็นต้น ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งพัสดุต้องมีการจองเวลาที่จะออกไปจัดส่ง พร้อมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมยานพาหนะเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเส้นทางส่งพัสดุ ชื่อลูกค้า สถานที่ส่งและเบอร์โทรติดต่อ

    3. การติดต่อประสานงานกับผู้รับพัสดุด่วนปลายทาง จะต้องแจ้งถึงรายชื่อของผู้ควบคุมยานพาหนะ เบอร์โทรติดต่อ หมายเลขทะเบียนของยานพาหนะ และวันเวลาที่ไปจัดส่งให้ผู้รับพัสดุปลายทางรับทราบ

    4. การคัดแยกพัสดุด่วนเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง จะต้องคัดแยกพัสดุตามเส้นทางที่จะจัดส่ง

คัดแยกตามประเภทของพัสดุ หรือคัดแยกพัสดุตามมูลค่า เช่น ของมีคม ของแตกหักง่าย เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการพัสดุและจำนวนที่ต้องจัดส่งกับเอกสารใบรายการจัดส่งพัสดุ

    5. การลำเลียงพัสดุด่วนขึ้นยานพาหนะที่จะไปจัดส่งให้กับผู้รับ จะต้องลำเลียงพัสดุขึ้นยานพาหนะ จัดวางกองพัสดุบนยานพาหนะอย่างถูกต้อง ตรวจสอบสภาพของพัสดุด่วนที่จะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้า เช่น รอยฉีกขาด ความแข็งแรง หรือความเสียหายของพัสดุ เป็นต้น ตรวจนับจำนวนของพัสดุกับใบรายการจัดส่งพัสดุ พร้อมทั้งส่งมอบใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ เช่น ใบกำกับการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

    6. ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

    7. ถูกต้องตามแผนที่กำหนดหมายถึง แผนการปฏิบัติงานหรือแผนของหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    8. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.3 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.4 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์18.5 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ