หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-VNDG-284A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่งISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจาก Hub การจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การแจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังปลายทาง การควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10507.01 ปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจาก Hub 1.ยานพาหนะถูกปล่อยออกจาก Hub อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10507.01.01 78417
10507.01 ปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจาก Hub 2.เวลาที่ปล่อยยานพาหนะได้ถูกบันทึกลงในบันทึกการปล่อยยานพาหนะประจำวันได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10507.01.02 78418
10507.02 จัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.บันทึกการปล่อยยานพาหนะประจำวันถูกรวบรวมไว้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10507.02.01 78419
10507.02 จัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2.รายงานการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วน ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามข้อมูลยานพาหนะ 10507.02.02 78420
10507.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังปลายทาง 1 เวลาประมาณการที่ยานพาหนะจะถึงปลายทางถูกแจ้งให้ เจ้าหน้าที่/ผู้รับสิ่งของปลายทางทราบอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด 10507.03.01 78421
10507.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังปลายทาง 2. จำนวนและรายละเอียดของสิ่งของที่จัดส่งไปกับยานพาหนะ ถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับสิ่งของปลายทางทราบอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10507.03.02 78422
10507.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังปลายทาง 3. เลขทะเบียนยานพาหนะชื่อและเบอร์โทรของผู้ควบคุม ยานพาหนะถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับสิ่งของปลายทางทราบ อย่างถูกต้องตามรายการจัดส่งที่กำหนด 10507.03.03 78423
10507.04 ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.ยานพาหนะมีการควบคุมความเร็วในการจัดส่งสิ่งของ ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด 10507.04.01 78424
10507.04 ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. ยานพาหนะมีการควบคุมความปลอดภัยในการจัดส่งสิ่งของ ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด 10507.04.02 78425
10507.05 ใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 1.เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10507.05.01 78426
10507.05 ใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10507.05.02 78427

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการจัดการปล่อยยานพาหนะตามแผนที่กำหนด   2. ปฏิบัติการบันทึกและจัดทำรายงานเวลาที่ได้ปล่อยยานพาหนะออกจากท่า   3. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารแจ้งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทาง   4. ปฏิบัติการควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีติดตามยานพาหนะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับก่อนหลังในการจัดส่งสินค้า   2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสาร   3. วิธีติดต่อ สื่อสาร กับผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง   4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522   5. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามการจัดส่งสิ่งของของยานพาหนะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน   3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการปล่อยยานพาหนะออกจาก Hub โดยการจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะประจำวัน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสิ่งของที่ไปกับยานพาหนะ การควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตามจัดส่งสิ่งของ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจากศูนย์กระจายสินค้า (Hub) จะต้องปล่อยยานพาหนะออกจาก Hub ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งจดบันทึกเวลาที่รถออกจาก เช่น การตรวจสอบเวลารถออกจาก Hub การแจ้งยานพาหนะออกตามเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น

   2. การจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะประจำวัน จะต้องรวบรวมข้อมูลของเวลาที่ปล่อยรถออกจาก Hub ในแต่ละเที่ยว พร้อมทั้งนำเอาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจัดทำเป็นรายงานการปล่อยรถประจำวัน

   3. การติดต่อประสานงานไปยังปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วน จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งเวลาประมาณการที่ยานพาหนะจะถึงปลายทาง แจ้งรายละเอียดและจำนวนของสิ่งของด่วนที่จัดส่งไปกับยานพาหนะ และแจ้งเลขทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ควบคุมยานพาหนะไปยังเจ้าหน้าที่หรือผู้รับสิ่งของปลายทาง

   4. การควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร พร้อมทั้งควบคุมยานพาหนะด้วยความปลอดภัย เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กม. ต่อ ชม. (มาตรา 5 และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ตาม พรบ. จราจร พศ. 2522) ฯลฯ

   5. การใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องใช้เทคโนโลยีในการติดตามการจัดส่งสิ่งของ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามสิ่งของด่วนภายในประเทศ เช่น การติดตามสิ่งของด้วยเว็บไซต์ หรือการติดตามสิ่งของด้วยแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

   6. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

   7. ถูกต้องตามข้อมูลยานพาหนะ หมายถึงความถูกต้องของยานพาหนะที่ได้ถูกกำหนดให้ออกไปรับหรือส่งสินค้าแก่ผู้รับหรือส่งสินค้าปลายทาง

   8. ถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด หมายถึงความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายจราจรที่กำหนด (พรบ. จราจร พ.ศ. 2522)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      18.1 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

      18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

      18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

     18.4 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

      18.5 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

           3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ