Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
1
2
3
4
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
5
6
7
8
9
คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
10
11
12
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
13
14
15
16
17
รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
18
19
20
21
จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
22
23
24
25
26
ส่งมอบเอกสาร พัสดุด่วน และเงินให้กับต้นสังกัด
27
28
29
ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
30
31
ปฎิบัติงานจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้าตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานขององค์กร
32
33
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
34
35
36
37
38
คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
39
40
41
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
42
43
44
45
46
รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
47
48
49
50
จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
51
52
53
54
55
ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
56
57
58
ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
59
60

ยินดีต้อนรับ