คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 1 เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป สารมารถรับและเก็บสินค้า สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว สามารถรับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว และสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมอบประเภทต่างๆ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-359ZA ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-365ZA ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-387ZA ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-HOH-1-390ZA รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-HOH-1-429ZA เขียนข้อความสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-1-432ZA ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
THR-HOH-1-434ZA รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
THR-HOH-1-453ZA การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมอบประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-1-358ZA สื่อสารทางโทรศัพท์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ