หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนข้อความสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-429ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เขียนข้อความสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.10.117.01 : สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา
5.10.117.02 : เขียนข้อความสั่งการสั้นๆ
5.10.117.03 : เขียนข้อความสั้นเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล

ยินดีต้อนรับ